Vedtægter

Vedtægter for
 
Værslev Skytteforening af 1904.
 
§1:
stk. 1:
Foreningens navn er: Værslev Skytteforening af 1904.
stk. 2:
Foreningens hjemsted er: Kalundborg Kommune, Region Sjælland
stk. 3:
Foreningen er en selvstændig forening, der bl.a. er medlem/tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland.
stk. 4:
Foreningens formål er: Ved skydning og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes dygtighed - fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§2:
stk. 1:
Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens formål og vedtægter.
 
§3:
stk. 1:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
§4:
stk. 1:
Den årlige generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes en gang årlig i 1. Kvartal.
Ved generalforsamlingen har alle medlemmer over 14 år stemmeret, og medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
stk. 2:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for en toårig periode. Bestyrelsen vælger selv næstformanden på førstkommende bestyrelsesmøde. Derudover vælges 2 suppleanter, for et år ad gangen, samt to revisorer.
stk. 3:
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, ved brev eller mail. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
                1: Valg af dirigent.
                2: Konstatering af lovlig indvarsling.
                3: Valg af 2 stemmetællere.
                4: Bestyrelsens beretning.
                5: Godkendelse af Bestyrelsens beretning.
                6: Fremlæggelse af regnskab, der er godkendt af de valgte revisorer.
                7: Godkendelse af regnskab.
                8: Indkomne forslag.
                9: Valg af formand. (ulige år)
               10: Valg af kasserer. (lige år)
               11: Valg af bestyrelses medlemmer. (2 i lige år, 1 i ulige år)
               12: Valg af Suppleanter.
               13: Valg af revisorer.
               14: Valg af revisorsuppleant.
               15: Eventuelt.
stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden mindst 14 dage før generalforsamlingen.
 
§5:
stk. 1:
En lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
stk. 2:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse af emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær generalforsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§6:
stk. 1:
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


stk. 2:
Ethvert medlem må skyde med de våben skydebanen af myndighederne er godkendt til.
 
§7:
stk. 1:
Ved enhver skydning, skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem, eller en af bestyrelsen udpeget tilstede, og denne har da det fulde ansvar for skydereglementets overholdelse.
 
§8:
stk. 1:
Års kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales ved indmeldelse, eller senest ved udgangen af Januar måned for det følgende år.
 
§9:
stk. 1:
Et medlem kan udelukkes fra foreningens aktiviteter, såfremt vedkommendes adfærd strider mod foreningen ånd, og hvad der er indeholdt i vedtægterne § 1,stk.4.
stk. 2:
Beslutningen om udelukkelse af et medlem for et nærmere fastsat tidspunkt, kan ALENE træffes af den samlede bestyrelse.
 
§10:
stk. 1:
Værslev Skytteforening tegnes over for myndigheder – bank mm ved underskrift af formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen.
stk. 2:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af foreningens indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen, hæfter med dens respektive formue.
stk. 3:
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse overfor foreningen, udover kontingent forpligtelsen, ligesom de ej heller har krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art.
 
§11:
stk. 1:
Ændringer af nærværende vedtægter, kan kun ske på den ordinære generalforsamling og forslag hertil, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vedtagelsen kan kun ske ved 2/3 majoritet for det indkomne forslag.
 
§12:
stk. 1:
Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun ske ved en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt frem, og hvoraf der kræves mindst 2/3 majoritet for opløsning.
stk. 2:
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutnings dygtige, indkaldes til et nyt møde med 14 dages varsel, og dette møde er beslutnings dygtig, uanset fremmøde.
stk. 3:
Eventuel formue skal ved foreningens opløsning tilfalde en forening med samme målsætning, som tilgodeser såvel jagt- som baneskydning.
 
 
Reviderede vedtægter, godkendt på generalforsamlingen 17. marts 2022


Diregent

Michael Larsen


Formand

Leif Dalsgaard