2019


   Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling ved  akklamation, hvorefter
                             formanden ønskede  foreningens nye æresmedlem tillykke.

9:   Valg af formand. (ulige år) , (v. dirigenten).
                             Formanden er ikke på valg i år.
 
10:  Valg af kasserer. (lige år) , (v. dirigenten).
                             Kim Olsen opstillede til den ledige position og blev valgt ved generalforsamlingens                                                                     akklamation.
 
11:  Valg af bestyrelses medlemmer (2 i lige år, 1 i ulige år), (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer 
                             opstillede til de ledige bestyrelsesposter:

                                             Henning V. Jespersen
                                              Steven Boye Hansen
                                              Jørgen L. Josiassen
                                              Kim Hemmingsen


                             Da Jørgen trak sit kandidatur forud en afstemning, valgte generalforsamlingen ved                                                                                 akklamation at sammensætte bestyrelsen som følger:

                                              Steven Boye Hansen.
                                              Kim Hemmingsen.
                                              Henning V. Jespersen ( - på valg i 2019, - som erstatning for Kim Olsen).

                             Formanden ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget.
 
12:  Valg af suppleanter, (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer
                             opstillede til de ledige poster som bestyrelsessuppleanter:

                                                        Poul Abkjær.
                                                          Bill Harris Frederiksen.
                             Generalforsamlingen valgte de opstillede ved akklamation.                        
                             Formanden ønskede de valgte suppleanter tillykke med valget.
 
13:  Valg af revisor, (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer                                 
                             opstillede til hvervet som revisorer:

                                                        Leif Dalsgård.
                                                          Palle Gaal.
                             Generalforsamlingen valgte de opstillede ved akklamation.                        
                             Formanden ønskede de valgte suppleanter tillykke med valget.
 
 
14:  Valg af revisorsuppleant , (v. dirigenten).
                             Jørgen L. Josiassen accepterede generalforsamlings forslag til at beklæde                                                                                         revisorsuppleant posten, og blev med ved akklamation valgt.
                             Formanden ønskede  suppleanten tillykke med valget.

15:  Eventuelt , (v. dirigenten).
                            Følgende kommentarer/ forslag til bestyrelsens kommende arbejde blev noteret:
                            Genovervej investeringen af de yderligere tre monitorer.

                             At der udnævnes flere mangeårige medlemmer som æresmedlemmer.
                             Opfordring til at vi sammensætter et hold til sommerturneringen, (DGI).  


Afslutning:       Formand og dirigent lukkede derefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.


Dirigent, Leif Dalsgård.     Referent, Ole Rasmussen