2018

Referat, Generalforsamling 2018.
Dato:                  21. marts 2018
Tid:                      19:00
Sted:                  Værslev forsamlingshus.

Velkomst:     Formanden bød forsamlingen velkommen til den årlige generalforsamling for
                      Værslev Skytteforening af 1904, hvorefter forsamlingen overgik til behandlingen af
                      dagsordnen iflg. vedtægterne §4, stk. 3.

1:   Valg af dirigent, (v. formanden).
                             Leif Dalsgård blev valgt af generalforsamlingen med akklamation.

2:   Konstatering af lovlig indvarsling, (v. dirigenten).
                             Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet samt                                                 beslutningsdygtig iht. vedtægterne.

3:   Valg af 2 stemmetællere, (v. dirigenten).
                             To stemmetællere blev valgt af generalforsamlingen med akklamation.

4:   Bestyrelsens beretning, (v. formanden).

                              Foreningens aktiviteter set i et tilbageblik:

                             Banen har været åben på alle 69 annoncerede skydedage.
                             Der har været 1766 skyttebesøg på banen i løbet af 2017.
                             Der er 216 betalende medlemmer pr. 31/12-2017.
                             Teamet af instruktører udbygget til seks faste instruktører, tak for god indsats !
                             Forbedrede skydebænke etableret, tak til Poul Abkjær !
                             Vedligeholdelse af skiver, tak til Lars Jensen !
                             Nummersystem opbygget og installeret.
                             PC udskiftet samt et effektivt regnskabssystem etableret , tak til Kim Olsen !
                             Indendørs rengøring, tak til Lars Jensen !
                             Klubhus malet, tak til Poul Wejlemann !
                             Tyveri anlæg indkøbt og står for at blive installeret.
                             Områderne omkring klubhuset er fortsat vedligeholdt og i flot stand.
                             Politi tilladelse af banen opretholdt , (21/06-2017).
                             Banens kommunale miljøgodkendelse opretholdt, (30/10-2017).
                             Flere møder med Kalundborg kommune vedr. ny foreningsportal.
                             Våbeneftersyn af klubbens SKV-1 skytter gennemført (100% fremmøde). J
                             Børneattester indhentet.
                             Reetableret adgang til e-boks.
                             Besøg i skydebiograf d. 5/5-2017, tak til Henning Jespersen !
                             Arbejdsdag d. 12/03-2017.
                             Fastelavns skydning  d. 25/02-2017.
                             DGI, sommerturnering 2017.

Bestyrelsens beretning, fortsat...
                              Bestyrelsens udviklingsplaner for foreningen i 2018:

                             Sikre en fortsat god og positiv oplevelse når man mødes i klubben.
                             Fastholde den høje overholdelse af skydedage.
                             Fastholde en god og sund økonomi.
                             Udbygge banen med tre monitorer så de syv baner har hver sin monitor.
                             Fastholde en god målenøjagtighed på skydeanlægget.
                             Fastholde høj  personlig sikkerhed.
                             Fastholde god instruktion af nybegyndere som eksisterende skytter.
                             Udvikle sociale arrangementer (skydebio, special skydninger).
                             Fastholde prisgunstige købsmuligheder af ammunition.
                             Etablere instruktørteam, samt uddanne yderligere to instruktører.
                             Realisering af klubbens 4 våben.
                             Igangsætte forundersøgelser for ny bane med bevægelige mål.

5:   Godkendelse af Bestyrelsens beretning, (v. dirigenten).
                             Bestyrelsens beretning blev godkendt ved generalforsamlingens akklamation.

6:   Fremlæggelse af revideret regnskab, (v. formanden).
                             Kopi af revideret regnskab lå fordelt på bordene i lokalet.
                             Regnskabets hovedtal blev gennemgået ved formanden.

7:   Godkendelse af revideret regnskab, (v. dirigenten).
                             Det reviderede regnskab blev godkendt ved generalforsamlingens akklamation.

8:   Indkomne forslag, (v. dirigenten).
                             Til generalforsamlingens mulige godkendelse indstillede bestyrelsen følgende:

                             Æresmedlem:
                             Bestyrelsen indstiller forslag om at Rud Ove Nielsen tilbydes denne vor ultimative
                             anerkendelse for en mangeårig indsats som aktivt medlem, bestyrelsesmedlem
                             og kasser.


   Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling ved  akklamation, hvorefter
                             formanden ønskede  foreningens nye æresmedlem tillykke.

9:   Valg af formand. (ulige år) , (v. dirigenten).
                             Formanden er ikke på valg i år.
 
10:  Valg af kasserer. (lige år) , (v. dirigenten).
                             Kim Olsen opstillede til den ledige position og blev valgt ved generalforsamlingens                                                                     akklamation.
 
11:  Valg af bestyrelses medlemmer (2 i lige år, 1 i ulige år), (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer 
                             opstillede til de ledige bestyrelsesposter:

                                             Henning V. Jespersen
                                              Steven Boye Hansen
                                              Jørgen L. Josiassen
                                              Kim Hemmingsen


                             Da Jørgen trak sit kandidatur forud en afstemning, valgte generalforsamlingen ved                                                                                 akklamation at sammensætte bestyrelsen som følger:

                                              Steven Boye Hansen.
                                              Kim Hemmingsen.
                                              Henning V. Jespersen ( - på valg i 2019, - som erstatning for Kim Olsen).

                             Formanden ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget.
 
12:  Valg af suppleanter, (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer
                             opstillede til de ledige poster som bestyrelsessuppleanter:

                                                        Poul Abkjær.
                                                          Bill Harris Frederiksen.
                             Generalforsamlingen valgte de opstillede ved akklamation.                        
                             Formanden ønskede de valgte suppleanter tillykke med valget.
 
13:  Valg af revisor, (v. dirigenten).
                             Bestyrelsen havde forud generalforsamlingen noteret sig at følgende valgbare medlemmer                                 
                             opstillede til hvervet som revisorer:

                                                        Leif Dalsgård.
                                                          Palle Gaal.
                             Generalforsamlingen valgte de opstillede ved akklamation.                        
                             Formanden ønskede de valgte suppleanter tillykke med valget.
 
 
14:  Valg af revisorsuppleant , (v. dirigenten).
                             Jørgen L. Josiassen accepterede generalforsamlings forslag til at beklæde                                                                                         revisorsuppleant posten, og blev med ved akklamation valgt.
                             Formanden ønskede  suppleanten tillykke med valget.

15:  Eventuelt , (v. dirigenten).
                            Følgende kommentarer/ forslag til bestyrelsens kommende arbejde blev noteret:
                            Genovervej investeringen af de yderligere tre monitorer.

                             At der udnævnes flere mangeårige medlemmer som æresmedlemmer.
                             Opfordring til at vi sammensætter et hold til sommerturneringen, (DGI).  


Afslutning:       Formand og dirigent lukkede derefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.


Dirigent, Leif Dalsgård.     Referent, Ole Rasmussen